กิจกรรม WALK RALLY วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น